19.09.2021

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrul militar teritorial Taraclia

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Centrul militar teritorial Taraclia  anunţă concursul pentru următoarea funcţie publică vacantă:

Centrul militar teritorial Taraclia

Specialist superior secţia recrutare şi mobilizare                                               1 unitate

Domeniul de activitate – administrativ-militar

Tip de angajare – nedeterminat

Salariul de funcţie –  4930

Tipul funcţiei – de execuţie

Informaţia necesară:

 1. Denumirea autorităţii publice: Centrul militar teritorial Taraclia
 2. Sediul autorităţii: or. Taraclia, str.Lenin, 85
 3. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază:

3.1. Specialist superior  secţia recrutare şi mobilizare  (1 funcţie)

 

 1. a) scopul general al funcţiei:

Contribuirea la organizarea şi efectuarea măsurilor care asigură luarea în evidenţă militară a tinerilor, pregătirea documentelor medicale necesare pentru efectuarea calitativă a expertizei medico-militare. Asigurarea desfăşurării procesului de încorporare inclusiv cu respectarea prevederilor metodologiei asistenţei psihologice şi de  încorporare..

 

 1. b) sarcinile de bază ale funcţiei:
 2. planificarea, elaborarea documentelor organizatorice, coordonarea, monitorizarea şi asigurarea desfăşurării activităţilor planificate privind încorporarea recruţilor în Forţele Armate;
 3. planificarea, elaborarea documentelor organizatorice, coordonarea şi monitorizarea desfăşurării activităţii de informare, selectare şi documentare a recruţilor pentru instruire sau învăţămînt militar;
 4. planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie militaro-patriotică a recruţilor la încorporare, în conlucrare cu autorităţile publice locale, desfăşurarea testării psihologice a recruţilor la încorporare;
 5. planificarea, desfăşurarea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul evidenţei recruţilor la autorităţile publice locale şi întocmirea proceselor-verbale;
 6. organizarea, coordonarea, gestiunea resurselor din evidenţa militară.

 

 1. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar teritorial Taraclia

4.1. Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare de licenţă, preferabil în domeniul managementului, administrare publică, drept patrimonial, în domeniul psihologiei;
 • posedarea obligatorie a limbii de stat;
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii în organele publice;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

4.2 Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă în domeniul psihologiei, administraţie publică, cursuri de perfecţionare.

Experienţă profesională: minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu de activitate similar sau vechime în organele publice.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu oameni,cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare,  instruire, motivare, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, operativitate în luarea celor mai bune decizii, competenţă profesională

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, devotament şi loialitate faţă de instituţie;  disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, diplomaţie; comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, trăsături pozitive de caracter, obiectivitate, spirit critic.

 

 1. Bibliografia:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 4. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 5. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 6. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 7. Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 8. Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 9. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 10. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 1. Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”;
 2. Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 „Cu privire la rezerva Forţelor Armate”;
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din  31.01.2001  Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare
 4. Hotărârea Guvernului nr. 631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară”;
 5. Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus.

 

 1. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii de licenţă cu anexă lor  şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 1. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul:

    „ 08” aprilie 2021, orele 16-30.

 1. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar teritorial Taraclia:

– or. Taraclia, str.Lenin 85, Serviciu resurse umane,

tel.: 0294-22-323;  e-mail: CMT.Taraclia@army.md

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

– Buiucli Liudmila, specialist principal serviciu resurse umane, Centrul militar teritorial Taraclia, tel.: 0294-22-323, adresa: o. Taraclia, str. Lenin 85. 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Centrul militar teritorial Taraclia, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Anexa nr. 1 la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova

Formular de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante